Македоника Литера

Социолингвистика

Александра Ѓуркова

Социолингвистика

Македонски јазик: јазичното планирање и јавната комуникација

500 ден.

362 стр, Б5 (240 х 170 мм), 2023

Книгата претставува научна обработка на основите на социолингвистиката како дисциплина којашто се дефинира како изучување на јазикот во општеството, а ги опфаќа и социологијата на јазикот, јазикот во јавната комуникација, јазичните контакти и интерференцијата, комуникативната компетенција, јазичните политики во светот и социолингвистичките прашања за македонскиот јазик. Во делот посветен на социолингвистиката на македонскиот јазик посебно се проучени процесите на јазичното планирање, стандардизацијата на македонскиот јазик, историските процеси поврзани со стандардизацијата, статусот на македонскиот јазик и употребата на македонскиот јазик во сите сфери на општествениот и културниот живот.

Книгата е поделена во три дела, од кои најобемен е третиот дел со наслов „Социолингвистика на македонскиот јазик“, во кој се обработени темите: македонскиот јазик од аспект на историската социолингвистика, промените во оопштеството одразени во македонскиот јазик, јазичните ставови и јазиците во јавната комуникација во Македонија, македонскиот јазик и европската интеграција, законите и јазичната политика, и - македонскиот јазик и медиумите: стилистички и социолингвистички аспекти.

Проф. д-р Татјана Гочкова-Стојановска, рецензент:

„Со сериозноста, сеопфатноста и, првенствено, со компетентноста на авторката, книгата Социолингвистика се вбројува во фундаменталните дела на македонски јазик.

...Досега, во македонската научна средина, нема книга од оваа област со такво ниво на систематичност и опфатност на темите, воедно поткрепена и со пристап кон горливите прашања од особена важност за македонистиката.

Книгата претставува драгоцен придонес кон областа на социолингвистиката и несомнено ќе придонесе за зголемување на интересот кон обработените теми, претставени на автентичен и инспиративен начин.“