Македоника Литера

Клучните концепти во кинеската традиционална култура на владеење на правото

Цуи Јунхуа

Ли Чи

200 ден.

 

124 стр., 200 х 140 мм, 2023

 

Книгата се состои од три дела: Филозофија на правото, Правен систем и Правна култура и претставува збирка со 107 поими или фрази од кинеската традиционална правна култура и нивно толкување. Тие се засновани на социјалистичката теорија за владеење на правото со кинески карактеристики. Традиционалната култура на владеење на правото е поткрепена со современо толкување на древната филозофија на правото, институциите и културите, и користење на современи теории на правото.

Низ својата долга историја, развојот на кинеското владеење на правото бил збогатен со многу брилијантни идеи, системи и култури. Овие мудри постигнувања, не само што се цврстиот темел на кој стои Кина, туку се и важна движечка сила за постојан напредок на кинескиот народ. Традиционалната култура на владеење на правото во себе ја содржи есенцијата на развојот на кинеското владеење на правото. Општо кажано, т.н. „традиционализација“ е толкување на статичното и „старо“ право од страна на денешните генерации кои користат современа теорија на правото. Во текот на својот развој, традиционалното владеење на правото во Кина, содржејќи ја истата мудрост, како и современиот концепт, акумулирало вредно богатство од ресурси кое може да се спореди со која било друга древна цивилизација. Релевантните истражувања повтор­­но ги откриваат и ги толкуваат конотациите на древното право заради референца во современото општество. Изучувањето на кинеската традиционална правна култура не е само систематски проект за враќање на сјајот на древната правна култура, туку е и длабоко патување за истражување на потеклото на современата кинеска правна мисла.

На крајот, книгата...

Разбирање на Кина: 100 клучни термини

 

 

200 ден.

128 стр., 200 х 140 мм, 2023

 

Толкување на кинеската мудрост во сто термини од аспект на „филозофската, историската и животната мудрост“. Содржи 21 термини филозофска мудрост, 34 историска мудрост и 45 термини од традиционалната кинеска медицина.

За полесно да се разбере „современа Кина“ треба продлабочено да се познава „традиционална Кина“, односно кинеските филозофски мисли, хуманистичкиот дух, начините на размислување и вредностите. Кинескиот народ се потпира на мудроста...

Клучните концепти во кинеската традиционална медицина, т. 2

Ли Џаогуо, Ву Ќинг, Синг Јуруи
 
250 ден.
195 стр., 200 х 140, 2022
 
Двата тома даваат сеопфатен преглед на терминологијата во кинеската традиционална медицина. Дефинирани се и објаснети најзначајните концепти во кинеската традиционална медицина. Основните термини се однесуваат на мислата и културата на кинеската традиционална медицина, главно поврзана со есенцијата, ќи, теоријата на јин и јанг, петте елементи, висцералното манифестирање, меридијаните, етиологијата, патогенезата и...

Клучните концепти во кинеската традиционална медицина, т. 1

Ли Џаогуо, Ву Ќинг, Синг Јуруи
 
250 ден.
158 стр., 200 х 140, 2022
 
Сеопфатен преглед на терминологијата во кинеската традиционална медицина. Дефинирани се и објаснети најзначајните концепти во кинеската традиционална медицина. Основните термини се однесуваат на мислата и културата на кинеската традиционална медицина, главно поврзана со есенцијата, ќи, теоријата на јин и јанг, петте елементи, висцералното манифестирање, меридијаните, етиологијата, патогенезата и терапевтските принципи...

Типологија на писмото

Игор Радев

350 ден.

Формат: 240 х 170, Обем: 134 стр., Година: 2022

 

Оваа книга е компаративно и научно изведена студија за видовите писма во светот, историјата и развојот на писмата, но и за писмата како фактор на влијание во развојот на културните системи низ историјата на човештвото. Врз основа на прецизни методолошки рамки авторот нуди нова типологизација на системите на пишување што се користат во светот.

...