Македоника Литера

Миладиновци

 

  Науме Радически

  100 мкд

    Научниот труд „Миладиновци (три аналитички ретроспекции)“ на проф. д-р Науме Радически е првата објавена публикација на Здружението за наука, уметност и култура „Хоризонти 12“ од Мешеишта – Охридско, кое е формирано во 2012 година, кое има триесетина членови од охридско-струшкиот регион, и кое, меѓу другото, планира да развива издавачка дејност. 

   

     Како што стои во белешката на почетокот на книгата, „Со реализацијата на оваа публикација, Здружението за наука, уметност и култура „Хоризонти 12“ од Мешеишта... им се оддолжува на своите големи претходници и визионери – браќата Миладиновци. Повод се неколкуте годишнини поврзани со нив: 200 години од раѓањето на Димитрија, 150 години од објавувањето на Зборникот и 150 години од смртта на Димитрија и Константин Миладиновци.“

 

Библиотека

Аполодор
Библиотека
 (хеленска митологија)
250.00 ден.

Овој митолошки прирачник претставува опширен приказ на приказните за боговите и за хероите од богатата традиција на грчката митологија. Драгоценоста на делото се должи на неговата огромна документарна вредност.

Имено, делата, кои биле користени како извори за материјалот на ова митографско дело во голема мера се изгубени, па во таа смисла Аполодоровата „Библиотека“, како единственото во целост зачувано дело од долгата хеленска митографска...

Менциј

   

 

300 мкд.

301 стр./ A5 формат (200x140)

   

    Менциј е еден од четворицата најголеми кинески класици, покрај Лао Це, Чуанг Це и Конфучиј, односно најпознатиот конфучијанец по Конфучиј. „Менциј првпат интегрално се објавувана македонски јазик, со предговор, коментари и во превод од старокинески на д-р Игор Радев. Предговорот, всушност, претставува обемна и пристапна студија, во која се обработени мислата на Менциј и историскиот контекст на настанокот на делото на...

Реторички лексикон на поими и дефиниции

 

 Трајко Огненовски

 600 мкд

Прочитај извадок

     „Реторички лексикон на поими и дефиниции“, напишан од проф.др. Трајко Огненовски,  претставува прв ваков лексикографски труд за македонскиот јазик.

     „Реторичкиот лексикон“ е во обем од над 4.000 единици и може да се смета за капитален проект за македонскиот јазик и за македонската лексикографија. Го зафаќа стандардниот македонски јазик, македонските дијалекти, македонската фразеологија и лексиката, третирани од реторички...

Сонце на дирек

Илинденка Петрушева
150.00 ден.

139 стр. / 240x170

Во оваа книга се раскажани животните приказни на дел од првите македонски филмски дејци, односно за македонските филмски сонувачи од првата половина на 20 век: Пане Напески, Михаил Пема, Ристо Зердески – Зерде, Кирил Миноски – Мината, Благоја Поп Стефанија, Лазар Кртев, Матеа Ристоски, Илија Џонов и Благоја Дрнков. Овие приказни, кои се раскажани со сиот раскош за духот на времето, за душата на тие мали – големи луѓе и за нивниот сон наречен...